Taub János: A gondnok, 1969.

Az előadás színházkulturális kontextusa

Az 1960-as években a román színházművészetben elkezdődő ún. reteatralizációs törekvések kiteljesedését (1961-1968) követően keletkezett Taub János rendezése. Az erdélyi magyar színjátszásban többnyire uralkodó kisrealista, gyakran illusztratív vagy anekdotikus, az irodalmi szöveg hű tolmácsolására szorítkozó, vagy a történelmi tablók színrevitelében jelentkező patetizmussal jellemezhető színpadi megjelenítések általános elterjedtségével szemben egy új színházi nyelvezet kikísérletezésére történt figyelemre méltó...

Dramatikus szöveg, dramaturgia

Tekintettel arra, hogy abban az időben az erdélyi magyar színházművészetben a dramaturg személye és funkciója jószerivel ismeretlen volt, a vonatkozó teendőket a rendező végezte el. Taub János tiszteletben tartotta Harold Pinter szövegét, sőt a szöveg közé iktatott szünetek jórészét is. Megtartotta a három felvonásos tagolódást, a szövegből keveset húzott, jelenetek átcsoportosítására nem került sor. Az...

Rendezés

Taub rendezését aprólékos műgond jellemzi. Az egységes, zárt térben valódi tárgyak, bútorelemek valóságos tárháza zsúfolódott össze, de a három szereplő mértani pontossággal megrajzolt mozgása és pontosan lekottázott beszéde mégis a többértelműség, titokzatosság atmoszféráját árasztotta. A felszín hiperrealista látszata mögött finoman rejtett szálakon bontakoztak ki az abszurditás, a nonszensz elemei, melyek bizonytalanságot keltve hatottak az egyértelmű...

Színészi játék

Pinter darabjának három szereplője van. Mick, fiatalember, közelebb a harminchoz, mint a húszhoz; Aston, fiatalember, közelebb a harminchoz, mint a negyvenhez, Davies, öregember; A szerepeket közel egy generációhoz tartozó színészek játszották. Az előírt életkorok így kissé távol estek a szerző szándékaitól, de ez nem eredményezett a korban szokásos életkort jelző külsőségeket (paróka, őszítés, ragasztott szakáll,...

Színházi látvány és hangzás

A rendetlenséget és összehordottságot felvonultató színpadkép szándékolt csúnyaságával is hangsúlyozta az előadásnak azon állítását, hogy a társadalom peremére sodródott emberek életében egyre inkább elsorvad a közvetlen környezet iránti civilizációs igény. Hiába próbál Aston javítgatni, hiába tervez palotát Mick, mindezek az irreális álmodozások szférájába tartoznak. A színpad tele volt felhasználásra nem kerülő tárgyak sokaságával. Ez a...

Az előadás hatástörténete

Az előadás keletkezésének időszakában színházi szakmai sajtóról vagy szaklapokról még nem beszélhettünk. Így a recepció a napi- és hetilapokban megjelent recenziókra, elemzésekre és kritikákra korlátozódik. Fesztiválok hiányában az összehasonlító, szélesebb kontextusban történő vizsgálatra sem volt lehetőség. Az előadás értékelésében négy fontos sajtóvisszhangra utalhatunk, melyek kiemelik Taub János visszahívásának fontosságát a Temesvári Magyar Színház életének, tágabb...